Thuộc Bộ: 王[VƯƠNG, VƯỢNG] 見[KIẾN, HIỆN]
Âm ON : ゲン
Âm KUN : あらわ.れる あらわ.す うつつ うつ.つ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Ngày xưa thấy vua xuất hiện mọi người kéo nhau đi xem( giờ cũng vậy mà :)^^)

KANJI LIÊN QUAN