Thuộc Bộ: 王[VƯƠNG, VƯỢNG] 求[CẦU]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : たま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vua thì hay đội vườn miệng hình CẦU

KANJI LIÊN QUAN