Thuộc Bộ: 并[TỊNH, TINH] 瓦[NGÕA]
Âm ON : ビン
Âm KUN : かめ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Khi Sơ khai bình làm bằng ngói

KANJI LIÊN QUAN