Thuộc Bộ: 生[SANH, SINH]
Âm ON : サン
Âm KUN : う.む う.まれる うぶ- む.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi sản xuất rau trên cánh đồng của tôi.

KANJI LIÊN QUAN