Thuộc Bộ: 田[ĐIỀN] 丁[ĐINH, CHÊNH, TRANH]
Âm ON : チョウ
Âm KUN : まち
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Sử dụng được ruộng lúa (田) và các tuyến đường trong thị trấn

KANJI LIÊN QUAN