Thuộc Bộ: 火[HỎA] 田[ĐIỀN]
Âm ON :
Âm KUN : はた はたけ -ばたけ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
cháy ruộng