Thuộc Bộ: 卯[MÃO, MẸO] 田[ĐIỀN]
Âm ON : リュウ ル
Âm KUN : と.める と.まる とど.める とど.まる るうぶる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi sẽ trên đồng(田),và gặt lúa với một cái dao(刀).

KANJI LIÊN QUAN