Thuộc Bộ: 玄[HUYỀN] 田[ĐIỀN]
Âm ON : チク
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Những đốm đen ngoài đồng là xúc vật

KANJI LIÊN QUAN