Thuộc Bộ: 釆[BIỆN] 田[ĐIỀN]
Âm ON : バン
Âm KUN : つが.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Họ lần lượt thu hoạch lúa(米) ở trên đồng(田).

KANJI LIÊN QUAN