Thuộc Bộ: 疒[NẠCH] 甬[DŨNG]
Âm ON : ツウ
Âm KUN : いた.い いた.む いた.ましい いた.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi vượt qua hàng rào của bệnh viện với sự đau đớn

KANJI LIÊN QUAN