Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : ハク ビャク
Âm KUN : しろ しら- しろ.い
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Có một tòa nhà màu trắng

KANJI LIÊN QUAN