Thuộc Bộ: 勺[CHƯỚC, THƯỢC]
Âm ON : テキ
Âm KUN : まと
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nó là cái đích màu trắng (白)

KANJI LIÊN QUAN