Thuộc Bộ: 矢[THỈ] 口[KHẨU]
Âm ON : チ
Âm KUN : し.る し.らせる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một cái mồm(口) rộng(大) biết mọi thứ.