Thuộc Bộ: 矢[THỈ] 豆[ĐẬU]
Âm ON : タン
Âm KUN : みじか.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Mũi tên (矢) và hạt đậu (豆) thì đều ngắn

KANJI LIÊN QUAN