Thuộc Bộ: 口[KHẨU]
Âm ON : セキ シャク コク
Âm KUN : いし
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là hình dạng của một vách đá và một hòn đá