Thuộc Bộ: 石[THẠCH] 少[THIỂU, THIẾU]
Âm ON : サ シャ
Âm KUN : すな
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đá bị nghiền nhỏ ra thành cát

KANJI LIÊN QUAN