Thuộc Bộ: 石[THẠCH] 皮[BÌ]
Âm ON : ハ
Âm KUN : やぶ.る やぶ.れる わ.れる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cô ấy tự PHÁ rách làn DA bằng VIÊN ĐÁ

KANJI LIÊN QUAN