Thuộc Bộ: 石[THẠCH] 更[CANH, CÁNH]
Âm ON : コウ
Âm KUN : かた.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Sử dụng hòn đá ương ngạnh

KANJI LIÊN QUAN