Thuộc Bộ: 礻[THỊ] 斤[CÂN, CẤN]
Âm ON : キ
Âm KUN : いの.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN