Thuộc Bộ: 礻[THỊ] 且[THẢ, THƯ]
Âm ON : ソ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mọi người thăm mộ tổ tiên của họ và một số thứ khác.

KANJI LIÊN QUAN