Thuộc Bộ: 示[KÌ, THỊ]
Âm ON : サイ
Âm KUN : まつ.る まつ.り まつり
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Vào ngày lễ hội , thịt được cung cấp trên một bàn thờ.

KANJI LIÊN QUAN