Thuộc Bộ: 礻[THỊ] 畐[]
Âm ON : フク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Có 10 mẫu Ruộng ở Thị xã là hạnh PHÚC rồi

KANJI LIÊN QUAN