Thuộc Bộ: 礻[THỊ] 畐[]
Âm ON : フク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN