Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 少[THIỂU, THIẾU]
Âm ON : ビョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thiếu 少 Hòa 禾 một giây mặt cũng miểu (mếu)