Thuộc Bộ: 禾[HÒA] 責[TRÁCH, TRÁI]
Âm ON : セキ
Âm KUN : つ.む -づ.み つ.もる つ.もり
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tích Lúa 禾 để sinh ra tiền 責

KANJI LIÊN QUAN