Thuộc Bộ: 穴[HUYỆT] 九[CỬU, CƯU]
Âm ON : キュウ ク
Âm KUN : きわ.める
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Tôi đã nghiên cứu trong ngôi nhà của tôi được chín(九) năm.

KANJI LIÊN QUAN