Thuộc Bộ: 穴[HUYỆT] 大[ĐẠI, THÁI]
Âm ON : トツ カ
Âm KUN : つ.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN