Thuộc Bộ: 穴[HUYỆT]
Âm ON : ソウ ス
Âm KUN : まど てんまど けむだし
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy mở cửa sổ trái tim(心) bạn

KANJI LIÊN QUAN