Thuộc Bộ: 音[ÂM] 早[TẢO]
Âm ON : ショウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Sáng Sớm Đứng nhận huân CHƯƠNG

KANJI LIÊN QUAN