Thuộc Bộ: 立[LẬP] 里[LÍ]
Âm ON : ドウ
Âm KUN : わらべ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bọn nhi ĐỒNG thường hay LÍ luận đòi sống độc LẬP

KANJI LIÊN QUAN