Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 夭[YÊU, YỂU]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : わら.う え.む
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người (人)đang cười "Ke ke(ケケ)".

KANJI LIÊN QUAN