Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 聿[DUẬT]
Âm ON : ヒツ
Âm KUN : ふで
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thời xưa bút làm bằng chổi lông : hình ảnh tay cầm bút viết lên đốt tre