Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 寺[TỰ]
Âm ON : トウ
Âm KUN : ひと.しい など -ら
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chùa nào cũng có tre và trúc nên k phan biệt ĐẲNG cấp

KANJI LIÊN QUAN