Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 同[ĐỒNG]
Âm ON : トウ
Âm KUN : つつ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
giống 同じ với cây trúc 竹 cây tre cũng có từng ống 筒

KANJI LIÊN QUAN