Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 合[HỢP, CÁP, HIỆP]
Âm ON : トウ
Âm KUN : こた.える こた.え
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Thấy hợp lý thì trả lời bằng cách ghi lên đốt tre

KANJI LIÊN QUAN