Thuộc Bộ: 竹[TRÚC]
Âm ON : サン
Âm KUN : そろ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chắp tay đưa mắt nhìn lên hai cây trúc để làm TOÁN

KANJI LIÊN QUAN