Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 官[QUAN]
Âm ON : カン
Âm KUN : くだ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Các QUAN lại thường lấy bút TRE để ghi chép công việc trong cung cho dễ QUẢN lí (管理

KANJI LIÊN QUAN