Thuộc Bộ: 竹[TRÚC] 相[TƯƠNG, TƯỚNG]
Âm ON : ソウ
Âm KUN : はこ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cái cây cao TƯƠNG Tự cái HÒM làm bằng Tre Trúc

KANJI LIÊN QUAN