Thuộc Bộ: 筑[TRÚC] 木[MỘC]
Âm ON : チク
Âm KUN : きず.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Công việc quỳ gối để gắn kết các đốt tre và cây gỗ là liên quan kiến trúc