Thuộc Bộ: 竹[TRÚC]
Âm ON : セキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngày xưa quốc tịch đc ghi vào 3 cái cây tre

KANJI LIÊN QUAN