Thuộc Bộ:
Âm ON : ベイ マイ メエトル
Âm KUN : こめ よね
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một cây lúa

KANJI LIÊN QUAN