Thuộc Bộ: 米[MỄ] 分[PHÂN, PHẬN]
Âm ON : フン
Âm KUN : デシメートル こ こな
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Phân nhỏ gạo ra sẽ nhỏ như bụi PHẤN

KANJI LIÊN QUAN