Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 勺[CHƯỚC, THƯỢC]
Âm ON : ヤク
Âm KUN : つづ.まる つづ.める つづま.やか
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy lấy xấp xỉ số lượng sợi dây(糸).

KANJI LIÊN QUAN