Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 屯[TRUÂN, ĐỒN]
Âm ON : ジュン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thuần hoá 7 ngọn núi bằng sợi dây