Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 氏[THỊ, CHI]
Âm ON : シ
Âm KUN : かみ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Viết tên họ của bạn (氏) trên giấy , và đưa các chủ đề (糸) thông qua.

KANJI LIÊN QUAN