Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 田[ĐIỀN]
Âm ON : サイ
Âm KUN : ほそ.い ほそ.る こま.か こま.かい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Những cây lúa trên cánh đồng(田) thì mỏng như sợi dây(糸).