Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 召[TRIỆU]
Âm ON : ショウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
TRIỆU (召) tập nhau lại, rồi mỗi người cầm một sợi DÂY giới thiệu về mình