Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 冬[ĐÔNG]
Âm ON : シュウ
Âm KUN : お.わる -お.わる おわ.る お.える つい つい.に
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài trong một thời gian dài như một sợi dây (糸), nhưng nó đã kết thúc trong mùa đông (冬).

KANJI LIÊN QUAN