Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 且[THẢ, THƯ]
Âm ON : ソ
Âm KUN : く.む くみ -ぐみ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
THẢ sợi TƠ vào TỔ kiến :D

KANJI LIÊN QUAN