Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 合[HỢP, CÁP, HIỆP]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : たま.う たも.う -たま.え
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tập hợp các Sợi Tơ lại để Cung Cấp cho xí nghiệp dệt vải

KANJI LIÊN QUAN