Thuộc Bộ: 糸[MỊCH] 会[HỘI, CỐI]
Âm ON : カイ エ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Họ gặp (会) nhau và làm một bức tranh thêu

KANJI LIÊN QUAN